Links


Schapendoesclub: www.schapendoesclub.nl
Raad van Beheer: www.raadvanbeheer.nl/
Briards du Pré Étendu: www.dupreetendu.nl

Schapendoeskennel van het Haskerhûs:
www.schapendoes.net
Schapendoeskennel van de Bonte Boeleham:www.debonteboelenham.com
Kennel van de Schaope Dobbe: home.kpn.nl/mamskroes
Kennel het Veluws doesje:  www.hetveluwsdoesje.nl
Schapendoeskennel d'Escaut Vivant: www.schapendoes-d-escaut-vivant.nl
Schapendoeskennel Fan E Waldblaffers: www.waldblaffers.nl